• logo
 • shakarim
  u n i v e r s i t y
Білім беру бағдарламалары
7M08101 - Агрономия
М131 Өсімдік шаруашылығы білім беру бағдарламаларының тобы 7М08 Ауыл шаруашылығы және биоресурстар білім беру саласына кіреді.

Білім беру бағдарламасы
Элективті пәндер каталогы
ЖОО компонентінің оқу пәндерінің тізімі
Бітіруші түлек моделі
ББ даму жоспары
Кіріспе
7M08101 «Агрономия» «Ауыл шаруашылығы және биоресурстар» кафедрасының, Ветеринария және агроменеджмент факультетінің білім беру бағдарламасы бойынша «Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті» КЕАҚ жүзеге асыратын білім беру бағдарламасы өңірлік еңбек нарығының қажеттіліктерін, Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігінің нормативтік құжаттарының талаптарын ескере отырып әзірленген және білім беру процесін ұйымдастыруға арналған құжаттар жүйесі болып табылады. Білім беру бағдарламасы білім беру процесін іске асырудың мақсаттарын, күтілетін нәтижелерін, мазмұнын, шарттары мен технологияларын, осы даярлау бағыты бойынша түлекті даярлау сапасын бағалауды регламенттейді және түлектің кәсіптік қызметінің бағдарламасы мен бағытын, оқыту нәтижелері мен алынған құзыреттерді, оқыту нәтижелерін бағалау саясатын, білім алушыларды даярлау сапасын қамтамасыз ететін білім беру процесін ұйымдастыруды, білім беру бағдарламасын құрайтын модульдердің сипаттамасын, тиісті білім беру технологияларын іске асыруды қамтамасыз ететін әдістемелік материалдарды қамтиды. Білім беру бағдарламасының мазмұны модульдік форматта әзірленген оқу жоспары арқылы іске асырылады, онда білім берудің бірінші деңгейі үшін пәндердің үш циклы көзделген: жалпы білім беретін пәндер циклы, базалық пәндер циклы және бейіндеуші пәндер циклы және қорытынды аттестаттау.
Ғылыми-педагогикалық бағыттағы магистрлерді даярлау бойынша білім беру процесінің аяқталуының негізгі критерийі білім алушылардың теориялық оқытудың кемінде 88 кредитін, соның ішінде 6 кредит педагогикалық практика, 13 кредит зерттеу практикасы, сондай-ақ тағылымдамадан өтуді және магистрлік жобаны орындауды қоса алғанда, магистранттың ғылыми -зерттеу жұмысының кемінде 24 кредитін, қорытынды аттестацияның кемінде 8 кредитін игеру болып табылады. Барлығы 120 кредит.
2 жыл.
Мақсаты
Магистранттарда өзінің шығармашылық потенциалын ашу және өзін-өзі дамытуға ұмтылу, Агрономия мамандығының әлеуметтік маңыздылығын ұғыну, стандартты емес жағдайларда ұйымдастыру-басқару шешімдерін қабылдау қабілеті және оларға жауапкершілік алуға дайын болу, ұжымдағы және жұмысқа дайын болу сияқты тұлғалық қасиеттерді қалыптастыру.
Түлектің біліктілік сипаттамасы
 • Берілетін дәреже / біліктілік
  7M08101 -Агрономия білім беру бағдарламасы бойынша ауылшаруашылық ғылымдар магистрі
 • Кәсіп атауы / маманның қызметінің тізімі
  Басшылар, мамандар және басқа да қызметшілер лауазымдарының Біліктілік анықтамалығының біліктілік талаптарына сәйкес жұмыс өтіліне талаптар қойылмай, аграрлық сектордың ғылыми-зерттеу зертханаларында агроном, әртүрлі меншік нысанындағы кәсіпорындарда және қайта өңдеу өнеркәсібінде агроном алғашқы лауазымдарды атқара алады.
 • СБШ (салалық біліктілік шеңбері) бойынша біліктілік деңгейі
  7
 • Кәсіби қызмет саласы
  - ғылыми-зерттеу жұмыстары - өсіру технологиясы - ауыл шаруашылығы дақылдарымен, өсімдік шаруашылығы өнімдерімен барлық жұмыс түрлері, - тұқым сапасына сараптама жасауға арналған жабдықтармен және аспаптармен, биопрепараттармен, химиялық пестицидтермен, биологиялық белсенді заттармен, макро және микропрепараттармен, сабақ өткізуге арналған техникалық оқыту құралдарымен, ғылыми жұмыстарға арналған жабдықтармен (жем, жайылым, су көздері) жұмыс істеу.
 • Кәсіби қызмет нысаны
  Түлектердің кәсіби қызметінің объектілері: ғылыми-зерттеу ұйымдары, басқару саласы болып табылады.
 • Кәсіби қызмет түрлері
  7M08101 «Агрономия» білім беру бағдарламасының түлектері келесідей кәсіби қызмет түрлерін атқара алады: - білім беру (педагогикалық); - ғылыми-зерттеу; - ұйымдастырушылық-басқарма. Білім беру (педагогикалық) қызметі: - жоғары оқу орындарында және мемлекеттік пен мемлекеттік емес бейіндегі басқа да оқу орындарында ауыл шаруашылығы, биологиялық және биотехнологиялық пәндерден сабақ беруге;; Педагогикалық қызметтің міндеттері: • жоғары мектептің психологиялық-педагогикалық процесін тұтас жүйе ретінде, оның құрылымын, элементтердің өзара әрекетін, мазмұнын тереңдетіп зерделеу, Агротехнология және Орман ресурстары кафедрасының қызметі мысалында жоғары оқу орнында оқытудың ұйымдастырушылық формалары мен әдістерін игеру; • жоғары мектептің қазіргі заманғы білім беру технологияларын зерделеу; жоғары мектепте оқу-әдістемелік жұмыстың практикалық дағдыларын, дәріске, практикалық сабаққа талап етілетін тақырып бойынша оқу материалын дайындауды, оқытудың жаңа технологияларын пайдалана отырып сабақтарды ұйымдастыру және өткізу дағдыларын алу; оқу жоспарының ұсынылған пәндері бойынша оқу - әдістемелік әдебиетті, бағдарламалық қамтамасыз етуді зерделеу; оқу процесіне тікелей қатысу; • білім беру процесінің сапасын арттыру құралы ретінде инновациялық педагогикалық технологияларды қолдану мүмкіндіктерін зерттеу; • жоғары білім берудің федералды мемлекеттік стандарттарын жан-жақты зерттеу Ғылыми-зерттеу қызметі: - аграрияның түрлі салаларында ғылыми-зерттеу әзірлемелерін жүргізу, жобалау-іздестіру жұмыстарын, ғылыми-ұйымдастыру қызметін орындау; - ұжымдық зерттеу жобаларына қатысуға қабілетті ғылыми қызметкерлер ретінде ауыл шаруашылығы, Агрономия, өсімдіктерді қорғау, ауыл шаруашылығы дақылдарының селекциясы мен генетикасы, Топырақтану, Агрохимия, Ауыл шаруашылығы өнімін өндіру технологиялары саласында; жоғары білімнің білім беру бағдарламалары бойынша оқытушылық қызмет. Ғылыми-зерттеу жұмысының міндеттері: • Жалпы егіншілік, өсімдік шаруашылығы саласында ғылыми зерттеулерді жүзеге асыру кезінде алған білімдерін қолдану; • ғылыми зерттеулер саласын анықтау және зерттелетін саладағы мәселенің жай-күйіне талдау жүргізу; • теориялық зерттеулерді орындау; • эксперименттік зерттеу әдістемелерін әзірлеу және жетілдіру; • эксперименттік зерттеулер жүргізу; • теориялық және эксперименттік зерттеулердің нәтижелерін өңдеу және талдау. Ұйымдастырушылық-басқарма қызметі: - мемлекеттік ауыл шаруашылығы қызметінің өндірістік мекемелерінде ұйымдастыру-технологиялық қызметті орындау, басқару қызметін жүзеге асыру және менеджмент пен маркетинг міндеттерін орындау.
Карта учебных модулей по формированию компетенций
Әлеуметтік-лингвистикалық және ғылыми-педагогикалық қызмет

Модуль бойынша оқыту нәтижелері:

ғылыми-зерттеу қызметі барысында туындайтын және тереңдетілген кәсіби білімді талап ететін міндеттерді шешеді; зерттеудің қажетті әдістерін таңдайды, бар әдістерді түрлендіреді және нақты зерттеудің міндеттеріне сүйене отырып, жаңа әдістерді әзірлейді; Ғылым тарихы мен философиясы, жаратылыстану, әлеуметтік-гуманитарлық және техникалық білім әдіснамасы негізінде қазіргі заманғы теория мен практиканың шындығын талдайды және түсінеді. ғылыми материалды шет тілінде баяндайды; мамандық бойынша түпнұсқа әдебиетті оқиды, аударады, кейіннен интерпретацияны талдайды және алынған ақпаратты бағалайды; кәсіби қызметтің шет тілінде іскерлік хат алмасуды жүргізеді. жоғары педагогикалық білім беру мәселелерін және оны одан әрі дамыту перспективаларын шешеді; жоғары оқу орындарының тиімді технологияларын қолдану мәселелерін қарастырады; өзекті және психологиялық-педагогикалық мәселелерді шешеді, қол жеткізілген нәтижелерді бағалайды. кейінгі кәсіби қызметте пайдалану үшін оңтайлы көлемде психологиялық теория мен практиканың қазіргі жағдайы туралы ақпаратты меңгерген. басқару психологиясының негізгі аспектілері туралы білімдерін көрсетеді; басқарушылық өсудің өзіндік перспективаларын түсіну қажеттілігі. кәсіптік-техникалық оқу орындарында, колледждер мен жоғары оқу орындарында агрономиялық пәндерді оқыта алады.

Өсімдік қорғау және егіншілік негіздері

Модуль бойынша оқыту нәтижелері:

Теориялық-эксперименттік зерттеулерді талдау және тұжырымдар мен ұсыныстарды тұжырымдау саласындағы негізгі білімдерін көрсетеді.таңдалған мамандыққа сәйкес өндіріс жағдайында құзыретті болу, аурулар мен зиянкестермен күресу үшін қолданылатын организмдердің биологиялық ерекшеліктері мәселелерінде құзыретті болу. Ауыл шаруашылығы дақылдарының зиянкестеріне қарсы күресте қолданылатын химиялық заттарды ажырата алады. Басқару әдістері жүйесі саласындағы базалық білімді көрсетеді. топырақ түрлері мен типтерін білу, олардың бағыттарын негіздеу, егіншілік және әдістері өсімін молайту, құнарлылық дайындығы сәйкестікті орнату, агроландшафттық шарттарын талаптарына ауыл шаруашылық дақылдарын оларды орналастыру жерді пайдалану бойынша қабілеті,жоспарланған өнімге минералдық және органикалық тыңайтқыштарды себу мөлшерін есептеу. Ауыспалы егістің сызбасын құра алады, арамшөптерді тану және ластану дәрежесін бағалау, егістік жұмыстарының сапасын бағалау, топырақ және өсімдік үлгілерін іріктеудің әртүрлі әдістерін практикада қолдану. Ауыл шаруашылық дақылдарының егу технологиясын негіздеу және оларды күту. Бекітілген жоспар және тәсілдерге сәйкес агрономияда ғылыми зер ттеудің қазіргі заманғы тәсілдерін қолдану ;топырақ үлгілеріне,өсімдіктер және өсімдік шаруашылығы өнімдеріне зертханалық сараптама жасау қабілеттілігі; Ауыл шаруашылық дақылдарының егістерінде өсімдік және топырақ үлгілерін іріктеудің әртүрлі тәсілдерін тәжірибеде қолдану

Өсімдік шаруащылығы

Модуль бойынша оқыту нәтижелері:

Теориялық-эксперименттік зерттеулерді талдау және қорытындылар мен ұсыныстарды тұжырымдау саласындағы базалық білімдерін көрсетеді. Ауыл шаруашылығы, агрономия, егіншілік,топырақтану, агрохимия, ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиялары саласында, оның ішінде жаңа ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалана отырып ғылыми зерттеу мәдениетін, зерттеудің жаңа әдістерін әзірлеу және оларды ауыл шаруашылығы саласында қолдану қабілетін, ауыл шаруашылығы проблемалары бойынша зерттеу ұжымының жұмысын ұйымдастыруға дайындығын меңгерген. Ауыл шаруашылығы, агрономия, өсімдіктерді қорғау, ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиялары саласындағы теориялық және эксперименттік зерттеулер әдіснамасын меңгеру. Зерттеу қызметінде әртүрлі рәсімдерді орындау қабілеттілігі