• logo
 • shakarim
  u n i v e r s i t y
Білім беру бағдарламалары
6B08101 - Агрономия
B077 Өсімдік шаруашылығы білім беру бағдарламаларының тобы 6В08 Ауылшаруашылығы және биоресурстар білім беру саласына кіреді.

Білім беру бағдарламасы
Элективті пәндер каталогы
ЖОО компонентінің оқу пәндерінің тізімі
Бітіруші түлек моделі
Кіріспе
6B08101 «Агрономия» «Ауыл шаруашылығы және биоресурстар» кафедрасының, ветеринария және агроменеджмент факультеттің білім беру бағдарламасы бойынша «Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті» КЕАҚ жүзеге асыратын білім беру бағдарламасы өңірлік еңбек нарығының қажеттіліктерін, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің нормативтік құжаттарының талаптарын ескере отырып әзірленген және білім беру процесін ұйымдастыруға арналған құжаттар жүйесі болып табылады. Білім беру бағдарламасы білім беру процесін іске асырудың мақсаттарын, күтілетін нәтижелерін, мазмұнын, шарттары мен технологияларын, осы даярлау бағыты бойынша түлекті даярлау сапасын бағалауды регламенттейді және түлектің кәсіптік қызметінің бағдарламасы мен бағытын, оқыту нәтижелері мен алынған құзыреттерді, оқыту нәтижелерін бағалау саясатын, білім алушыларды даярлау сапасын қамтамасыз ететін білім беру процесін ұйымдастыруды, білім беру бағдарламасын құрайтын модульдердің сипаттамасын, тиісті білім беру технологияларын іске асыруды қамтамасыз ететін әдістемелік материалдарды қамтиды. Білім беру бағдарламасының мазмұны модульдік форматта әзірленген оқу жоспары арқылы іске асырылады, онда білім берудің бірінші деңгейі үшін пәндердің үш циклы көзделген: жалпы білім беретін пәндер циклы, базалық пәндер циклы және бейіндеуші пәндер циклы және қорытынды аттестаттау. Білім беру бағдарламасы жоғары оқу орны жағдайында ерекше білім беру қажеттіліктері бар студенттерді оқытуды, сондай-ақ оның әлеуметтенуін және қоғамға кірігуін көздейді.
Даярлау бойынша білім беру үрдісінің аяқталуының негізгі критерийі бакалавр білім алушылардың теориялық оқытудың кемінде 205 кредитін, сондай-ақ практиканың кемінде 27 кредитін игеруі, 8 кредит қорытынды аттестаттау болып табылады. Барлығы 240 кредит.
4 жыл.
Мақсаты
Білім беру бағдарламасының жалпы мақсаты қоғамның жоғары білікті кадрларға деген сұранысын қанағаттандыратын бәсекеге қабілетті Агрономия – мамандарын даярлауды болжайтын толыққанды, сапалы базалық жоғары білім үшін жағдай жасау болып табылады.
Түлектің біліктілік сипаттамасы
 • Берілетін дәреже / біліктілік
  «6B08101 Агрономия» білім беру бағдарламасы бойынша ауыл шаруашылық бакалавры
 • Кәсіп атауы / маманның қызметінің тізімі
  Аталған білім беру бағдарламасы бойынша түлекке «ауыл шаруашылық бакалавры» академиялық дәрежесі беріледі. Түлектер келесідей лауазымдарды атқара алады: - дала шаруашылық-агрономы; - өсімдіктерді қорғау бойынша агрономдар; - мелиоратор-топырақтанушы; - фермер-менеджерлер; - ауыл шаруашылық бағытындағы ұжымдық шаруашылықтар және фирма басшылары; - тұқымдық бақылау, сорт сынау, өсімдік қорғау бойынша инспекторлар; - шекарадағы карантиндік тексеру бойынша инспекторлар; - өсімдік шаруашылығы өнімдерін өңдейтін барлық зертханаларда; - аймақтық инспекция инспекторлары
 • СБШ (салалық біліктілік шеңбері) бойынша біліктілік деңгейі
  6
 • Кәсіби қызмет саласы
  - басқарма (зертханалар, шаруа қожалықтар, ауыл шаруашылық бөлімінде); - ғылым (ауылшаруашылық дақылдары, олардың сұрыптары және будандары, өсімдіктің генетикалық жинақтары және екпе материал, тауарлық өнім – профилі бойынша ғылыми-зерттеу ұйымдары); - агрономиялық ландшафттар, табиғи азықтық жерлер; - топырақ және оның құнарлылығы; - тыңайтқыштар, пестицидтер, гербицидтер; - ауыл шаруашылық техникасы және құрылғылар; - өсімдік шаруашылығы өнімдерін өндіру және оның бастапқы өңдеу технологиясы; - өсімдік шаруашылығы өнімдерін сақтау, тасымалдау және сату алдындағы дайындық технологиялары; - ауыл шаруашылығы өндірісінің құрылымдық бөлімшесін, шағын кәсіпорынды ұйымдастыру және басқару процестері; - алғашқы еңбек ұжымдары.
 • Кәсіби қызмет нысаны
  Түлектердің кәсіби қызметінің объектілері: ғылыми-зерттеу ұйымдары, басқару саласы болып табылады.
 • Кәсіби қызмет түрлері
  «Агрономия» білім беру бағдарламасының түлектері келесідей кәсіби қызмет түрлерін атқара алады: - өндірістік-технологиялық, - ұйымдастырушылық-басқарма, - жобалық, - ғылыми-зерттеу. Ғылыми-зерттеу қызметі: - зерттеу тақырыбы бойынша заманауи ақпаратты, отандық және шетелдік тәжірибені зерделеуге дайындықпен; бекітілген жоспарлар мен әдістемелерге сәйкес агрономияда ғылыми зерттеулердің заманауи әдістерін қолдану қабілеті; топырақтың, өсімдіктердің және өсімдік шаруашылығы өнімдерінің үлгілерін зертханалық талдауға қабілеттілігі; Өндірістік-басқару қызметі: аймақтың нақты жағдайлары мен егіншіліктің интенсификация деңгейі үшін дақылдардың сорттарын таңдауды негіздеу, тұқымдарды егуге дайындау мүмкіндігі; топырақ өңдеу, егін егу және жинау агрегаттарын жинақтауға және олардың егістіктер бойынша қозғалыс схемаларын анықтауға, ауыл шаруашылығы машиналарын технологиялық реттеуді жүргізуге дайын болу; жоспарланған егінге органикалық және минералды тыңайтқыштардың мөлшерін есептеу, оларды дақылдарға енгізу әдісі мен технологиясын анықтау мүмкіндігі; ауыл шаруашылық кәсіпорнының ауыспалы егіс жүйесін және жерге орналастыруды негіздеуге дайын; құнарлылығын, көлбеулігін және беткейлердің экспозициясын, жер асты суларының деңгейін, қолданылатын тыңайтқыштар мен топырақ өңдеу машиналарының кешенін ескере отырып, топырақты өңдеу жүйесін ауыспалы егіс дақылдарына бейімдеуге дайындық; дақылдарды егу және оларға күтім жасау технологияларын негіздеуге дайын болу; өсімдік шаруашылығы өнімін өндіру кезінде агрометеорологиялық ақпаратты пайдалану қабілеті; ауыл шаруашылығы дақылдарын жинау, өсімдік шаруашылығы өнімін бастапқы өңдеу және оны сақтауға салу тәсілін негіздеу қабілеті; табиғи жем-шөп алқаптарын жақсарту және ұтымды пайдалану, ірі және шырынды жем-шөп дайындау технологияларын негіздеуге дайын болу; өсімдік шаруашылығы өнімін өндіру кезінде еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету қабілеті; Ұйымдастырушылық-технологиялық қызметі: - технологиялық пройессті басқарма объектісі ретінде сараптай алу қабілеті; - ауыл шаруашылық мекемесінің негізгі өндірістік ресурстарының құндық бағасын анықтай алу қабілеті; - орындаушылардың жұмысын ұйымдастыру, әртүрлі экономикалық және шаруашылық жағдайларда еңбекті ұйымдастыру және нормалау саласында басқарушылық шешімдерді табу және қабылдау қабілеті; - ауыл шаруашылығы нарықтарында маркетингтік зерттеулер жүргізу қабілеті; - кәсіпорын ресурстарын пайдалану және қалыптастыру бойынша ақпаратты жүйелеуге және жинақтауға дайындықпен; - ұжымда жұмыс істеуге дайындығымен; шағын ұжымдарды ұйымдастыру және басқару қағидаттары мен әдістерін білуімен; стандартты емес өндірістік жағдайларда ұйымдастырушылық-басқарушылық шешімдер таба білуімен және олар үшін жауапкершілік алуға дайындығымен ерекшеленеді; - ұжымда және командада жұмыс істеу, әріптестермен, басшылықпен, тұтынушылармен тиімді қарым-қатынас жасау; - мақсаттар қою, бағыныштылардың қызметін ынталандыру, орындалған тапсырмалардың нәтижесі үшін жауапкершілікті қабылдай отырып, олардың жұмысын ұйымдастыру және бақылау; - кәсіби қызметтегі технологиялардың өзгеруіне дайын болу. Жобалық қызметі: - Топырақ климаттық жағдайларға неғұрлым бейімделген ауыл шаруашылығы дақылдары өнімдерін өндіру бойынша меншіктің барлық нысанындағы ауыл шаруашылығы кәсіпорындары үшін бизнес жоспарлар жасау.
Карта учебных модулей по формированию компетенций
Тіл және әлеуметтік-мәдени дайындық

Модуль бойынша оқыту нәтижелері:

Қазақстан мемлекеттілігінің дүниежүзілік және еуразиялық тарихи процесс контекстінде тәуелсіз болудың тарихи негіздері мен кезеңдері туралы білімдерін көрсету. Жеке құбылыстар мен өткен тарихи оқиғалармен адамзат қоғамының әлемдік-тарихи дамуының жалпы парадигмасымен ғылыми зерттеудің сыни сараптамасы, ретроспективті, салыстырмалы-тарихи және басқа да әдістерімен салыстыру. Қазіргі заманғы Қазақстанның күрделі тарихи процесстерін, құбылыстарын және тарихи тұлғаларын зерттеуде аналитикалық және аксиологиялық сараптама жүргізу. Адам тәжірибесі мен білімінің әр түрлі формалары туралы, ойлау табиғаты туралы, ақиқат пен адасушылықтың, білім мен сенімнің арақатынасы туралы, бұрынғы тарихи дәуірлер мен қазіргі қоғамдағы білімнің жұмыс істеу ерекшеліктері туралы теориялық идеяларды алу. Жалпы орта білім негізінде алынған және қалыптасқан білім мен дағдыларды жетілдіру. Сөйлеу жағдайында грамматикалық тақырыптарды қолдану (мәтіндер, диалогтар, диспуттар және т. б.). Мәтіннің негізгі ойын жеткізетін кілт сөздерді тану және теріп жазу; оның негізгі ойын анықтау; жүйелі жоспар құру. Ағылшын тілін күнделікті сөйлеуде пайдалану. Тақырып бойынша белсенді лексиканы пайдалана отырып мәтіннің негізгі ойын талқылау, өз ойыңды айту; айтылған сөздің растығын дәлелдейтін негізделген аргументтер келтіре отырып, өз ойыңды талқылауға ұсыну Жалпы орта білім негізінде алынған және қалыптасқан білім мен дағдыларды жетілдіру. Сөйлеу жағдайында грамматикалық тақырыптарды қолдану (мәтіндер, диалогтар, диспуттар және т.б.). Мәтіннің негізгі ойын жеткізетін кілт сөздерді тану және теріп жазу; оның негізгі ойын анықтау; жүйелі жоспар құру. Қазақ тілін күнделікті сөйлеуде сауатты пайдалану. Негізгі бағыттарды анықтау ақпаратты іздеу және сақтау үшін ақпараттық ресурстарды пайдалану негіздері, компьютерлік жүйелердің компоненттері, ақпараттық қауіпсіздіктің негізгі мақсаттары мен мәселелері. Жұмыс істеуге кез-келген операциялық жүйе, деректер базасымен жұмыс істеу, әдістерді қолдану және ақпаратты қорғау құралдары, веб-сайттар құрыңыз, электрондық кестелермен жұмыс жасаңыз. Суреттерді өңдеу, мультимедиялық презентациялар жасау, деректерді визуализациялау, қосымшалар әр түрлі электронды оқыту нысандары, бұлтты сервистермен жұмыс. Адамның дамуы мен дайындығындағы дене тәрбиесінің рөлін көрсету маман, теоретик- әдістемелік негіздері дене шынықтыру және салауатты өмір салты. Денені шынықтыру бағдарламасымен қарастырылған нормативтерді орындау, денсаулықты сақтау және нығайтуды қамтамасыз ететін дағдылар жүйесін жүзеге асыру. Дене шынықтыру және спорт сабақтарында психоэмоционалдық күйді реттеп отыру. Бұл интеграцияланған пән Абай Құнанбаев, Шәкәрім Құдайбердиев, Мұхтар Әуезовтің шығармашылық мұрасына қатысты шығармалардың философиялық-көркемдік негіздерін, тарихи фактілерді және латын графикасы негізіндегі қазақ әліпбиін, орфография ережелерін, орфографиялық және орфоэпиялық нормаларды қамтиды. Қоғамның ақпараттық ресурстары. Жаһандық ақпараттық орта ресурстарымен өзара іс-қимылдың нысандары мен құралдары. Қашықтықтан оқыту технологияларын пайдаланудың негізгі бағыттары. Электрондық білім беру ресурсы (ЭОР) ұғымы. ЭОР классификациясы.

Әлеуметтік және саяси білім модулі

Модуль бойынша оқыту нәтижелері:

Әлеуметтік және кәсіби міндеттерді шешуде әлеуметтік-гуманитарлық және психологиялық ғылымдардың негізгі ережелері мен әдістерін пайдалану, мемлекет, қоғам және жекелеген азаматтар арасындағы қарым-қатынастарды реттейтін әлеуметтік-саяси және этикалық нормаларды қалыптастыру. Толеранттылық пен теңдік рухында аналитикалық көзқарас пен қоғамға қызмет ету. Экономика және құқық саласындағы пәнаралық құзыреттер, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері, Экология және тіршілік қауіпсіздігі, сондай-ақ кәсіпкерлік дағдылары, көшбасшылық, инновацияларды қабылдағыштық. Идеялар мен пікірлер әлемінде бағдарлау үшін сыни ойлауды дамыту, философиялық рефлексия қажеттілігін қалыптастыру.

Жаратылыстану - ғылыми

Модуль бойынша оқыту нәтижелері:

Ауыл шаруашылығы өнімдері мен жемшөптің сапасын және топырақтың құнарлылығын арттыру мақсатында микробиологиялық процестерді реттеуге қабілетті; Белгілі концентрациясы бар ерітінділерді дайындау, химиялық.талдау және есептеулер жүргізу. Ауыл шаруашылығы дақылдарының даму кезеңдерін, метеожағдайларды, түсімділікке факторлардың әсерін болжауды жүргізу және оларды ауыл шаруашылығында дұрыс пайдалану. Өсімдіктер морфологиясы, анатомиясы және физиологиясы, жүйелеу негізінде және өсімдіктер географиясында талдау жасай алу. Өсімдіктің әр түрлі бөліктерінің жасушалары мен ұлпаларын ажырату; әр түрлі өсімдіктердің тамыр жүйесінің түрлерін және олардың құрылымын анықтау,өсімдіктерді бөлімдер, кластар және тұқымдас бойынша жіктеу. Өсімдік түрлеріне жататындығын анықтау үшін өсімдік жасушалары мен ұлпаларының, тұқымдары мен жемістерінің үлгілерін жүйелеу Алынған теориялық білім мен практикалық дағдыларды мәдени өсімдіктерді өсіру, ауылшаруашылық алқаптарын ұтымды пайдалану, топырақ құнарлылығы мен дақылдардың өнімділігін арттыру, егіншіліктің жаңа жүйелерін әзірлеу, егіншілікті өсірілетін дақылдарға зиянды табиғи факторлардан босататын іс-шараларды әзірлеу, шетелдік отандық және агрономияның дамуы мәселелері бойынша тарихи материалды жинақтау Топырақты, ауыл шаруашылығы дақылдарының негізгі түрлерін, олардың биологиялық, сорттық және шаруашылық ерекшеліктерін, сыртқы орта жағдайларына қойылатын талаптарды сыныптау; шаруашылықтың тұқымдарға, тыңайтқыштарға, пестицидтерге, жанар-жағармай материалдарына, ауыл шаруашылығы машиналарына, құралдар мен техникаға, еңбек ресурстарына қажеттілігін есептеу; Нақты жылдың қалыптасқан ауа райы жағдайларын ескере отырып, агротехникалық тәсілдерге түзетулер енгізуде ұйымдастыру-шаруашылық мәселелерін шешу.

Топырақ-мелиоративтік

Модуль бойынша оқыту нәтижелері:

Топырақтың негізгі түрлері мен түрлерін тану, оларды егіншілікте пайдалану бағыттарын және құнарлылықты молайту тәсілдерін негіздеу; бонитет балын анықтау. Ауыл шаруашылығындағы ауылшаруашылық машиналарының, негізгі қондырғылардың парктерін жүйелеу. Ауылшаруашылық техникаларын мақсатына сай пайдалану және максималды жылдық өндірумен ауылшаруашылық машиналарының агрегаттарын ұтымды жинақтау. Жер кадастрының негіздерін және топырақты жіктеу принциптерін сипаттау; Топырақ көкжиегінің морфологиялық сипаттамасын анықтау; топырақты бағалауды жүргізу. Өсімдіктердің қоректену негіздерін меңгеру. Тыңайтқыш нормаларын есептеу. Топырақтың химиялық мелиорациясын, тыңайтқыштарды қолдану жүйесін жүргізу.

Өсімдік шаруашылығы өнімдері

Модуль бойынша оқыту нәтижелері:

Ауыл шаруашылығы дақылдарының жоғары сапалы тұқымдарын өндірудің ғылыми және технологиялық негіздерін меңгеру; дала дақылдарының маңызы, морфологиясы және биологиялық ерекшеліктері; дақылдарды өсірудің қазіргі заманғы технологиялары; ауыл шаруашылығы өнімдерінің сапасын арттыру, оның шығындарын азайту, сондай-ақ өнімді өсіруге еңбек пен қаражат шығындарын қысқарту жолдары мен тәсілдерін білу. Қазақстан Республикасының жағдайында кең таралған мәдени өсімдіктерді жіктеу туралы нақты түсінікке ие болу. Жеміс-жидек дақылдарының биологиялық ерекшеліктері туралы негізгі білімді меңгеру. Жеміс-жидек дақылдарының сорттарын сыртқы белгілері бойынша ажырату. Перспективті сорттар мен жеміс дақылдарының түрлерін көбейту. Жайылым шаруашылығы бойынша іс-шаралардың әдістері мен қағидаттарын анықтау. Алынған білімді аурулар мен зиянкестердің таралуын анықтау, болжау және алдын-алу үшін қолдану. Осы білімді теориялық және практикалық мақсаттарда пайдалану дағдылары мен тәсілдерін меңгеру Биотехнология саласында әзірленген бағдарламаларды дұрыс және ұтымды пайдалану. Селекциялық жұмысты биотехнологиялық әдістермен жүргізу. Алынған практикалық дағдыларды биотехнология зертханасында пайдалану. Өсімдік шаруашылығы өнімдерінің сапасын бағалау әдістерін қолдану. Сапаны ескере отырып, ауыл шаруашылық өнімдерін қоймаларға орналастыру жоспарын жасау. Стандарт талаптары бойынша ауыл шаруашылығы өнімдерінің үлгілерін талдау. Жем-шөп алқаптарын жақсарту, жем-шөп дайындау технологиясы бойынша жұмыстарды орындау. Жемшөп дақылдарын өсіру технологиясы бойынша терең білімге ие болу; жемшөп дайындаудың оңтайлы мерзімдері мен тәсілдерін таңдау; шаруашылықтарда жемшөп дайындауды ұйымдастыруды жүзеге асыру Ауыл шаруашылығы дақылдарын жинау, өсімдік шаруашылығы өнімдерін бастапқы өңдеу және оны сақтауға салу тәсілін негіздеу қабілеті. Ауыл шаруашылығы өндірісінің тиімділігін қамтамасыз ету үшін стандарттау, сертификаттау, метрология, өсімдік шаруашылығы өнімінің тұтынушылық қасиеттерін бағалаудың, шикізат сапасын нормалау мен бақылаудың ұйымдастырушылық, ғылыми және әдістемелік негіздері туралы білімді пайдалану. Ауыл шаруашылығы дақылдарын өсірудің заманауи прогрессивті технологиясын; егіншілік мәдениетін арттыру тәсілдері, егіс материалының сапасын айқындау әдістемесі және т. б. пайдалану. Ауыл шаруашылығы дақылдарын өсірудің технологиялық карталарын жасау және оларға сәйкес дала жұмыстарын ұйымдастыру; Әлемдік жетістіктерді ескере отырып, ауыл шаруашылығы дақылдарын өсірудің озық прогрессивті технологиясын қолдану.

Өсімдік қорғау және селекция

Модуль бойынша оқыту нәтижелері:

Ауыл шаруашылығы зиянкестерінің морфологиялық және биологиялық ерекшеліктері және олардың даму фенологиясы туралы білімді меңгерген. Ауыл шаруашылығы дақылдары зиянкестерінің зияндылығын анықтау. Зиянкестерге қарсы күрес шараларын қолдану Өсімдік ауруларының негізгі қоздырғыштары және олардың таралу шарттары туралы білімді меңгеру. Оларды жою шараларын қолдану үшін қоздырғыштардың дамуының осал кезеңін анықтау Аурудың сипатын, инфекция көзін, зияндылығын және даму фазасын түсіндіру. Гендер мен хромосомалардың құрылымын, құрылысын, қызметін, тұқым қуалаушылық пен өзгергіштіктің негізгі заңдылықтарын түсіндіру. Селекциялық белгілердің мұрагерлік түрлерін, мутагендік факторлардың әсерінен пайда болатын генетикалық өзгергіштік түрлерін талдау. Зертханада практикалық дағдыларды қолдану. Генетикалық материалмен эксперименттерді жоспарлау. Ауыл шаруашылығы дақылдары ауруларының табиғатын және олардың таралу жағдайларын анықтау. Оларды жою шараларын қолдану үшін қоздырғыштардың дамуының осал кезеңін анықтау Аурудың сипатын, инфекция көзін, зияндылықты және даму кезеңін сипаттау. Өсімдіктерді химиялық қорғау әдістерін сипаттау. Химиялық тыңайтқыштарды практикада қолдану Ауыл шаруашылығы саласында алған білімдерін қолдану. Өсімдіктердің аурулары мен зиянкестеріне қарсы күрес жөніндегі іс-шаралардың әдістері мен қағидаттарын пайдалану Алынған білімді қоршаған ортаны қорғау талаптарын ескере отырып, өсімдіктер аурулары мен зиянкестерінің таралуын анықтау, болжау және алдын алу үшін пайдалану. Осы білімді теориялық және практикалық мақсаттарда пайдалану дағдылары мен тәсілдерін меңгеру. Генетиканың негізгі заңдарын ескере отырып, селекциялық жұмыстардың барлық түрлерін жүргізуге; тұқымдардың сорттық және себу сапасын айқындауға; будандастыру тәсілдерін, будандастыру техникасын жүзеге асыруға; селекция және тұқым шаруашылығы жөніндегі құжаттарды толтыруға қабілетті. Ауыл шаруашылығы дақылдарын өсірудің заманауи прогрессивті технологиясын; егіс материалының сапасын айқындау әдістемесі; өсімдік шаруашылығы өнімдерін сақтау және қайта өңдеу технологиясының негіздерін пайдалану

Егіншілік жүйесі

Модуль бойынша оқыту нәтижелері:

Агрономиялық зерттеу әдістерін қолдану: зерттеу әдістерінің негізгі түсініктері мен жіктелуі, далалық тәжірибе әдістемесінің негізгі элементтері Тәжірибелер, талдаулар жүргізу, құжаттама мен есептілікті жүргізу Ауыл шаруашылығы саласында алған білімдерін қолдану. Ауыспалы егіс алқаптарының ластануын есептеу, карталау және бағалау дағдыларын; ауыл шаруашылығы дақылдарын арамшөптерден қорғау жүйесін негіздеу дағдыларын көрсетеді. Суарудың топырақтың қасиеттері мен құнарлылығына әсері туралы жалпы түсініктерді меңгеру, суармалы егіншілік негіздерін жобалаудың ғылыми-практикалық негіздерін үйрену және қолдануды үйрену. Ауылшаруашылық кәсіпорнының суармалы жерлерін суару жүйесін жобалау. Суару жүйелерінің жұмысын ұйымдастырудың практикалық дағдыларын меңгеру. Агроландшафттық егіншілікке ғылыми көзқарастың теориялық және әдіснамалық негіздерін меңгеру. Осы топырақ-климаттық аймақтағы агроландшафттық егіншілік жүйесінің оңтайлы құрылымын таңдаңыз. Агроландшафттық егіншілік жүйесінде ауыспалы егіс жүйесін, Топырақты өңдеуді, өсімдіктерді қорғау шараларын жобалау дағдыларын алу. Ауыл шаруашылығы дақылдарының селекциясы мен тұқым шаруашылығында мемлекеттік сорттық сынақтың мәнін пайдалану. Сорт сынау процесін ұйымдастыру. Сорт сынағын өткізу жөніндегі нормативтік актілер. Сорттық сынау станцияларының мемлекеттік желісі. Жеке дақылдардың сорттарын сынау әдістемесін қолдану. Сортты сынау құжаттамасын орындау. Элита тұқымдарын өндіруді жүзеге асыру, тұқым өсіру негіздері. Өндірісте теориялық білімді қолдану. Селекциялық процесті ұйымдастыру мен техникасын жүзеге асыру. Нақты жылдың қалыптасқан ауа райы жағдайларын ескере отырып, агротехникалық тәсілдерге түзетулер енгізуде ұйымдастыру-шаруашылық мәселелерін шешу