• logo
 • shakarim
  u n i v e r s i t y
Білім беру бағдарламалары
6B08303 - Орман ресурстары және аңшылықтану
B079 Орман шаруашылығы білім беру бағдарламаларының тобы 6В08 Ауылшаруашылығы және биоресурстар білім беру саласына кіреді.

Кіріспе
В08303 "Орман ресурстары және аңшылықтану" білім беру бағдарламасы бойынша бакалаврларды даярлау Шәкәрім университетінің ветеринария және агроменеджмент факультетінің "ауыл шаруашылығы және биоресурстар" кафедрасында жүзеге асырылады. В08303 "Орман ресурстары және аңшылықтану "білім беру бағдарламасы өңірлік еңбек нарығының қажеттіліктерін ескере отырып әзірленді. Білім беру бағдарламасы кең іргелі білімі бар, бастамашыл, еңбек нарығы мен технологиялардың өзгеріп отыратын талаптарына бейімді жаңа үлгідегі кадрларды даярлауға бағытталған. В08303 "Орман ресурстары және аңшылықтану" білім беру бағдарламасының бірегейлігі білім алушылар өндірістің нақты жағдайларында практикалық дағдыларды алатындығында. Бұл "Семей орманы "мемлекеттік орман табиғи резерваты" республикалық мемлекеттік мекемесі, "республикалық орман селекциялық-тұқым өсіру орталығы" РМҚК және басқа да ұйымдардың ынтымақтастығымен қамтамасыз етіледі. Білім беру бағдарламасы оқыту нәтижелерін және жұмыс берушілердің талаптарына сәйкес келетін құзыреттерді алуға мүмкіндік береді. В08303 "Орман ресурстары және аңшылықтану" білім беру бағдарламасының түлектері жүйелі, стратегиялық ойлауға, орман шаруашылығы мен зерттеу қызметінің дәстүрлі және қалыптасып келе жатқан секторлары үшін биоалуантүрлілікті сақтау саласындағы нақты мәселелерді шешу дағдыларын меңгеруге қабілетті. В08303 "Орман ресурстары және аңшылықтану" білім беру бағдарламасының түлектері орман ресурстарын пайдалану мен молықтыруды, жануарлар дүниесі мен аңшылық шаруашылығын басқаруды, ормандарды пайдалану, Күзету, қорғау және молықтыру саласында оларды басқаруды; кешенді орман аудандастыруды және ормандардың тауарлық, биоэкологиялық өнімділігін модельдеуді, орман шаруашылығын және орман басқаруды ұйымдастыруды, Қазақстан Республикасы үшін оңтайлы орман жоспарларын әзірлеуді оңтайландыруды қамтамасыз етеді. Білім беру бағдарламасы білім беру процесін іске асырудың мақсаттарын, күтілетін нәтижелерін, мазмұнын, шарттары мен технологияларын, осы даярлау бағыты бойынша түлекті даярлау сапасын бағалауды регламенттейді және түлектің кәсіптік қызметінің бағдарламасы мен бағытының сипаттамасын, Оқыту нәтижелері мен иеленетін құзыреттерді, оқыту нәтижелерін бағалау саясатын, білім алушыларды даярлау сапасын қамтамасыз ететін білім беру процесін ұйымдастыруды, білім беру бағдарламасын құрайтын модульдердің сипаттамасын, әдістемелік материалдарды қамтиды, тиісті білім беру технологиясының іске асырылуын қамтамасыз етеді. Білім беру бағдарламасы жоғары оқу орны жағдайында ерекше білім беру қажеттіліктері бар студенттерді оқытуды, сондай-ақ оның әлеуметтенуін және қоғамға кірігуін көздейді.
Даярлау бойынша білім беру үрдісінің аяқталуының негізгі критерийі бакалавр білім алушылардың теориялық оқытудың кемінде 205 кредитін, сондай-ақ практиканың кемінде 27 кредитін игеруі, 8 кредит қорытынды аттестаттау болып табылады. Барлығы 240 кредит.
4 жыл.
Мақсаты
Білім беру бағдарламасының мақсаты білім алушылардың жеке қасиеттерін дамыту және жалпы мәдени және кәсіби құзыреттерін қалыптастыру, ормандарды көп мақсатты тұрақты және сарқылмайтын пайдалану, аңшылық шаруашылығын басқару және жүргізу, аң өсіру және аң өсіру перспективалары, ормандарды түгендеу, орман шаруашылығында ақпараттық технологияларды қолдану жөніндегі іс-шараларды әзірлеу және іске асыру саласында сұранысқа ие мамандарды даярлау болып табылады.
Түлектің біліктілік сипаттамасы
 • Берілетін дәреже / біліктілік
  «6B08303 - Орман ресурстары және аңшылықтану» білім беру бағдарламасы бойынша ауыл шаруашылығы бакалавры
 • Кәсіп атауы / маманның қызметінің тізімі
  Орманшы, орманшының көмекшісі, орман шаруашылығының инженері, орман дақылдарының инженері, орманды күзету және қорғау жөніндегі инженер, инженер-таксатор, орман инспекторы, орман питомнигінің шебері, көгалдандырушы шебер, Фито-патолог инженер, аңшылық-өндірістік учаскелердің бастығы, жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану саласындағы орталық және аумақтық органдардағы жетекші маман, бас маман, ерекше қорғалатын табиғи аумақтардағы режимді қорғау қызметінің меңгерушісі; аумақтық инспекциялардың инспекторы.
 • СБШ (салалық біліктілік шеңбері) бойынша біліктілік деңгейі
  6
 • Кәсіби қызмет саласы
  Түлектің кәсіби қызметінің пәндері: - отырғызу материалын өсіру технологиясы; - орман тұқымдарын жинау және сақтау тәсілдері мен әдістері; - ормандарды пайдалануды, күзетуді, қорғауды және молықтыруды мемлекеттік орман бақылау мен қадағалау жүйелері мен әдістері; - гидромелиоративтік жүйелер; - жерді қалпына келтіру жүйелері; - ормандарды игеруді жоспарлау жүйелері мен әдістері; - Ормандарды мемлекеттік түгендеудің технологиялық жүйелері, құралдары мен әдістері; - ормандардың жай-күйінің сандық және сапалық сипаттамаларын жинау, өңдеу және талдау әдістері, тәсілдері мен құралдары; - орманды қалпына келтірудің, орманды күтудің, ормандарды қорғау мен қорғаудың технологиялық жүйелері, құралдары мен әдістері; - Топырақтың су, жел және өзге де эрозиясын болдырмауға арналған технологиялық жүйелер, орман өсіру құралдары мен әдістері; - орман-саябақ екпелерін жобалаудың, құрудың, пайдаланудың, реконструкциялаудың технологиялық жүйелері, құралдары мен әдістері; - орман ресурстарын молайту және қайта өңдеу; - ағаш емес орман өнімдерінің тәсілдері; - әртүрлі меншік нысанындағы аңшылық шаруашылықтары; - мемлекеттік табиғи қорықтар; - зоологиялық қорықтар; - ұлттық табиғи парктер мен резерваттар; - ерекше қорғалатын табиғи аумақтар; - ауыл шаруашылығы техникасы мен жабдықтары; -былғары, үлбір-Үлбір шикізаты өнімдерін өндіру және оны бастапқы өңдеу технологиялары; - ормандар мен жануарлар дүниесін қорғау жөніндегі мемлекеттік мекемелер; жануарлар дүниесі мен аңшылық шаруашылығын мемлекеттік басқарудың республикалық және облыстық органдары; туристік ұйымдар мен аңшылар мен балық аулаушылардың қоғамдық бірлестіктері.
 • Кәсіби қызмет нысаны
  Түлектің кәсіби қызметінің объектілері:: - әртүрлі деңгейдегі орман және урбо-экожүйелері және олардың компоненттері: өсімдіктер мен жануарлар әлемі, топырақ; - табиғи объектілер мен табиғат компоненттерінің пайдалылығын арттыратын құрылыстар мен іс-шараларды қамтитын табиғи-техногендік орман шаруашылығы жүйелері: орман және сәндік питомниктер, орман плантациялары, жасанды орман екпелері, орман саябақтары, гидромелиорациялық жүйелер, жерді қалпына келтіру жүйелері, табиғат қорғау кешендері; - ерекше немесе аса маңызды экологиялық қасиеттері, эко жүйелік функциялары және әлеуметтік рөлі бар ерекше қорғалатын табиғи орман және табиғатты қорғау құндылығы жоғары басқа да ормандар; - ормандарды пайдалануды, күзетуді, қорғауды және молықтыруды жүзеге асыратын, ормандарды пайдалануды, күзетуді, қорғауды және молықтыруды мемлекеттік орман бақылауын және қадағалауды жүзеге асыратын ормандарды игеруді жоспарлауды қамтамасыз ететін орман қатынастарына қатысушылар; - ормандарды игеруді жоспарлау жүйелері мен әдістері, Ормандарды мемлекеттік түгендеудің технологиялық жүйелері, құралдары мен әдістері, ормандар жай-күйінің сандық және сапалық сипаттамаларын жинау, өңдеу және талдау әдістерін, тәсілдері мен құралдарын қамтитын олардың жай-күйіне мониторинг жүргізу; - ормандардың өнімділігін арттыратын, қоғамның ормандар мен орман ресурстарына деген қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін ормандарды көп мақсатты ұтымды, үздіксіз, сарқылмайтын пайдалануды қамтамасыз ететін ормандарды қалпына келтірудің, ормандарды күтіп-бағудың, ормандарды күзету мен қорғаудың технологиялық жүйелері, құралдары мен әдістері; - Топырақтың су, жел және өзге де эрозиясын болдырмауға, қорғаныштық ормандар жасауға, техногендік ландшафттарды рекультивациялауға арналған орман өсірудің технологиялық жүйелері, құралдары мен әдістері; - ормандарды пайдалануды, күзетуді, қорғауды және молықтыруды мемлекеттік орман бақылау мен қадағалау жүйелері мен әдістері; - орман учаскелерінде демалу, туризм және рекреациялық қызметтің басқа да түрлері үшін қолайлы қоршаған ортаны қалыптастыруды қамтамасыз ететін, олардың қолайсыз факторлардың әсеріне төзімділігін және эстетикалық мәнерлілігін арттыратын орман-саябақ екпелерін жобалаудың, жасаудың, пайдаланудың, реконструкциялаудың технологиялық жүйелері, құралдары мен әдістері; -аңшылық алқаптар, аңшылық Жануарлар, аңшылық кәсіпшілік өнімі, ілеспе аңшылық шаруашылығы өнімі, аңшылық иттер, аушы жануарлар, Қызыл кітапқа енгізілген аңшылық жануарлар, аң аулау үшін қолданылатын техникалық құралдар.
 • Кәсіби қызмет түрлері
  Өндірістік-технологиялық қызмет: - ормандарды қанағаттандыру үшін көп мақсатты ұтымды, үздіксіз, сарқылмайтын пайдалану жөніндегі іс-шараларды әзірлеуге және іске асыруға қатысу ормандардың нысаналы мақсатына және олар орындайтын пайдалы функцияларға байланысты қоғамның ормандар мен орман ресурстарына деген қажеттіліктерін қанағаттандыру; - табиғатты қорғау құндылығы жоғары Ормандарды сақтау жөніндегі, Орта құраушы, су сақтаушы Ормандарды сақтау және қорғау жөніндегі, орман құраушы және ағаштар мен бұталардың сәндік тұқымдарының отырғызу материалдарын өндіру жөніндегі, ормандарды күтіп-баптау және орман өсіру жөніндегі, бүлінген ландшафттарды қалпына келтіру және ормандардың өзге де пайдалы функциялары жөніндегі іс-шараларды әзірлеуге және іске асыруға қатысу; - Ормандарды мемлекеттік түгендеуді жүзеге асыруға, орман орналастыруды жүргізуге, шаруашылық жүргізуші субъектілерді және орман және орман шаруашылығын басқару органдарын ормандардың жай-күйі, олардың сандық және сапалық сипаттамалары туралы ақпаратпен қамтамасыз етуге, мемлекеттік орман тізілімін және орман учаскелерін кадастрлық есепке алуды жүргізу үшін ақпаратты құжаттауға қатысу; - қолайсыз факторлардың әсеріне төзімділігін, эстетикалық мәнерлілігін, адамның орман ортасында болуының жайлылық деңгейін, оны жалпы эстетикалық байытуды арттыратын орман-саябақ екпелерін құру, пайдалану, қайта жаңарту жөніндегі іс-шараларды әзірлеуге және іске асыруға қатысу; - орман кешені объектілерінде өсімдіктердің өсуі мен дамуының оңтайлы режимін қолдайтын технологиялық тәртіптің сақталуын және технологиялық жабдықтың, Инфрақұрылым құрылыстарының дұрыс пайдаланылуын бақылауды жүзеге асыру; -қолданыстағы нормативтерге, лимиттерге (квоталарға) және ережелерге сәйкес аңшылық жануарлардың тұрақты пайдаланылуын қамтамасыз ету; аң шаруашылығын ұйымдастыру бойынша жұмыстарды жүргізу; аң-аң шикізатын дайындау және дайындау, жабайы жануарлардың етін, жабайы жануарлардың етін дайындау және қайта өңдеуді ұйымдастыру ; жануарлар дүниесі мен аңшылық алқаптарының мемлекеттік кадастрларын есепке алу және жүргізу; аңшылық шаруашылығын жүргізудің ғылыми негізделген әдістерін практикада қолдана білу; аңшылық-кәсіпшілік, сондай-ақ сирек кездесетін және Құрып кету қаупі төнген жануарларды қорғау мен өсімін молайтуды дұрыс ұйымдастыра білу; зертханалық және далалық аңшылық жабдықтарын, аңшылық кәсіпшілік құралдарын пайдалана білу. Ұйымдастыру-басқару қызметі: - ормандарды басқаруға қатысу (оларды пайдалану, Күзету, қорғау және өсімін молайту саласында); - рекреациялық орман пайдалану объектілерін басқаруға қатысу (оларды құру, функционалдық пайдалану, қайта жаңарту, екпелердің санитарлық-гигиеналық және эстетикалық сапасын арттыру саласында); - барлық орман пайдаланушылардың: сүрек және сүрек дайындау ережелерін сақтауына мемлекеттік орман бақылауды және қадағалауды жүзеге асыруға қатысу; - орман заңнамасын бұзу салдарынан ормандарға келтірілген зиянның мөлшерін есептеу; - орындаушылар ұжымының жұмысын ұйымдастыру, түрлі пікірлер жағдайында басқарушылық шешімдер қабылдау; - ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді жоспарлау кезінде әртүрлі талаптар (құны, сапасы, қауіпсіздігі және орындалу мерзімі) арасындағы ымыраны табу және оңтайлы шешімді анықтау; - орман және орман-саябақ шаруашылығы объектілерінде жұмыс жүргізу кезіндегі өндірістік және өндірістік емес шығындарды бағалау; - техникалық бақылауды, қадағалауды жүзеге асыру; - орындаушылар ұжымының жұмысын ұйымдастыру; өндірістік жұмыстарды жоспарлау және ұйымдастыру; стандартты емес жағдайларда жұмыстарды жоспарлау кезінде оңтайлы шешімдерді таңдау; аңшылық алқаптарды пайдалануды бақылауды жүзеге асыру; шаруашылық қызметтің экономикалық тиімділігін бағалауға қатысу; өндірістік учаскеде қауіпсіздік техникасын қамтамасыз ету; ғылыми эксперимент қою үшін оқу-зертханалық жабдықтар мен компьютерлік технологияларды пайдалана білу; аң терісі шикізатының тауарлық өндірісін ұйымдастыра білу; жануарлардың асыл тұқымдық қасиеттерін жақсарту және ұрпақтарының өнімділігін арттыру бойынша іс-шараларды ұйымдастыра және орындай білу. Ғылыми-зерттеу қызметі: - орман және урбо-экожүйелерді және олардың компоненттерін зерттеуге қатысу; - қажетті зерттеу әдістері мен құралдарын пайдалана отырып, жекелеген уәкілетті ұйымдар мен мекемелердің (орман учаскелері, орман және сәндік питомниктер, орман плантациялары, жасанды орман және орман паркі екпелері, орман гидромелиоративтік жүйелері мен орман кешені объектілеріндегі құрылыстар) қызмет объектілерінің жай-күйі мен сапа көрсеткіштерінің серпінін талдауға, зерттеулер жүргізудің жоспарларын, бағдарламалары мен әдістемелерін әзірлеуге қатысу; -ғылыми-зерттеу қызметі объектілерінің жай-күйі мен сапа көрсеткіштерін талдау нәтижелерін жүйелеу, орман және орман-саябақ шаруашылығындағы процестер мен құбылыстарды болжауға мүмкіндік беретін теориялық модельдер жасау. Жобалау қызметі: - ормандарды игеру жобаларын әзірлеуге, экологиялық, экономикалық және басқа параметрлерді ескере отырып, орман шаруашылығы регламенттерін жасауға қатысу; - орман және орман-саябақ шаруашылығының жекелеген объектілерін (орман және сәндік питомниктерді, орман плантацияларын, жасанды орман екпелерін, орман гидромелиорациялық жүйелерді, орман парктерін, ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды)жобалауға қатысу; -жобалар бойынша техникалық есептеулер жүргізу, жобаланатын іс-шаралардың тиімділігіне техникалық-экономикалық және функционалдық-құндық талдау жүргізу, көп өлшемділік, белгісіздік жағдайында ымыралы шешімдерді табу, жобаны іске асыруды жоспарлау; - әдістемелік және нормативтік құжаттарды, техникалық құжаттаманы, сондай-ақ ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, орман және орман-саябақ шаруашылығы объектілеріне әзірленген жобаларды іске асыру жөніндегі ұсыныстар мен іс-шараларды (қолданыстағы стандарттар негізінде) әзірлеуге қатысу; -зерттеу тақырыбы бойынша ғылыми-техникалық ақпаратты, отандық және шетелдік тәжірибені зерделеу; кәсіби қызметте жаратылыстану-ғылыми пәндердің негізгі заңдарын пайдалану; Математикалық талдау және модельдеу, теориялық және эксперименттік зерттеу әдістерін қолдану; жалпы кәсіптік құзыреттілікке сәйкес ақпаратты алудың, сақтаудың, өңдеудің негізгі әдістерін пайдалану; ғылымның жаңа жетістіктеріне практикалық қолдануды табу және оларды практикаға енгізу. Табиғатты қорғау: аңшылық Жануарлар ресурстарын қорғау, олардың санын ұстап тұру және ұтымды пайдалану жөніндегі жұмысты ұйымдастыру; аңшылар мен жергілікті халық арасында табиғат байлықтарына ұқыпты қарау, оларды дұрыс және ұтымды пайдалану, аңшылық шаруашылығында қолданылып жүрген ережелер мен заң ережелерін сақтау мәселелері бойынша түсіндіру жұмыстарын жүргізу. Мәдени-ағартушылық: аңшылар мен жергілікті халық арасында табиғат байлықтарына ұқыпты қарау, оларды дұрыс және ұтымды пайдалану мәселелері бойынша түсіндіру жұмыстарын ұйымдастыру және жүргізу; өзін-өзі дамытуға, өзінің біліктілігі мен шеберлігін арттыруға ұмтылу, аң аулау саласында жаңа білім алу; басқа елдер мен халықтардың мәдениеті мен әдет-ғұрпын қабылдауға дайын болу; ұлттық, нәсілдік, конфессиялық айырмашылықтарға, мәдениетаралық коммуникацияларға төзімділікпен қарау; әртүрлі көздерден ақпарат алу және талдау қабілеті;; оқу, ғылыми, кәсіби және әлеуметтік-мәдени салада қарым-қатынасты жүзеге асыру үшін шет тілін білу.
Карта учебных модулей по формированию компетенций
Тіл және әлеуметтік-мәдени дайындық

Модуль бойынша оқыту нәтижелері:

Идеялар мен пікірлер әлемінде бағдарлану үшін еркін және сыни ойлау қабілетін дамыту; қазақ графикасын меңгеру; қоғамдық және жеке өмір саласында әлеуметтік және тұрмыстық қарым-қатынасты, ағартушылық және тәрбиелік қызметті жүзеге асыру үшін кәсіби-бағдарланған ақпараттық технологияларды, тілдік даярлықты пайдалану.

Ормандарды тұрақты басқару

Модуль бойынша оқыту нәтижелері:

Алқаағаштардың таксациялық сипаттамасын құру; ормандардың жай-күйі туралы ақпаратты талдау және пайдалану; қорықтар, саябақтар, резерваттар аумағында табиғат қорғау іс-шараларын жоспарлау; кеспеағаш жұмыстарының технологиялық процестерін қолдану; табиғатты қорғаудың және табиғатты ұтымды пайдаланудың қазіргі заманғы тұжырымдамаларын қолдану; жанама пайдаланудың әртүрлі түрлерін алу; экономикалық тұрақты орман басқаруды ұйымдастыру.

Аңшылық ресурстарын пайдалану

Модуль бойынша оқыту нәтижелері:

Аңшылық шаруашылықтарының жіктемесін қолдану: кәсіпшілік және спорт; интурохот пен балық аулаудың дамуын басқару; аң аулау саласындағы ҚР Негізгі заңнамалық актілерін меңгеру; маусымдық аңшылық іс-шараларын өткізу кезінде өндіру туралы деректер, есеп жұмыстарының нәтижелерін пайдалану; кәсіптік аңдар мен құстардың биологиясының, таралуының ерекшеліктерін меңгеру; аңшылық кәсіпшілік аңдар мен құстар өкілдерінің зоогеографиялық таралуының ерекшеліктерін қолдану; аң аулау және аңшылық ресурстарын сақтау саласындағы міндетті талаптардың бұзылғаны анықталған кезде іс-қимыл алгоритмін пайдалану.

Орман ресурстарының қазіргі жағдайы

Модуль бойынша оқыту нәтижелері:

Әлемнің орман ресурстарын бағалау; бальнеологиялық және балшықпен емдеу рекреациялық ресурстарын бағалау; орман орналастыру құжаттарын меңгеру; негізгі өндірістік қорларды және оларды пайдаланудың экономикалық тиімділігін басқару; сала құрылымын меңгеру, тауар нарықтарындағы бәсекелестікті, монополияға қарсы заңнаманы және саладағы шоғырлануды бағалау; ел экономикасындағы орман кешенінің рөлін түсіну, орман заңнамасын басшылыққа алу.

Әлеуметтік және саяси білім модулі

Модуль бойынша оқыту нәтижелері:

Экономика және құқық, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері, Экология және тіршілік қауіпсіздігі, сондай-ақ кәсіпкерлік, көшбасшылық, инновацияларды қабылдау дағдылары саласындағы білімді қолдану, цифрлық теориялық модельдерді әзірлеу, аэроғарыштық әдістерді пайдалана отырып, ақпаратты дешифрлеу жүргізу қабілеті.

Орман шаруашылығын ақпараттандыру

Модуль бойынша оқыту нәтижелері:

Геодезиялық аспаптармен өлшеулерді орындау және оларды математикалық өңдеуді жүргізу; ГАЖ базалық тұжырымдамаларын, кеңістіктік деректерді құрудың, ұйымдастырудың қазіргі заманғы әдістерін меңгеру; геометриялық модельдеуді, қисық және бетті құрастыруды орындау. ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, орман шаруашылығындағы процестер мен құбылыстарды болжаудың цифрлық модельдерін әзірлеу; орман өрттерінің туындау жағдайларын, орман өрт сөндіру қызметтерінің жұмыс регламентін меңгеру; аэроғарыштық әдістерді пайдалана отырып, ақпаратты дешифрлеу жүргізу.

Биологиялық әртүрлілік

Модуль бойынша оқыту нәтижелері:

Жануарлар мен құстардың систематикасында, анатомиясында, морфологиясында, физиологиясында, онтогенезінің заңдылықтарында бағдарлануы; қазіргі заманғы әдістер негізінде аңшылық-кәсіпшілік құстарды ұтымды пайдалану; орман жануарларының санын реттеу, биотехникалық іс - шаралар жүргізу; жыртқыш аңдарды, кеміргіштерді, суда жүзетін құстарды есепке алу жұмыстарын, бор және далалық ойынды есепке алуды ұйымдастыру және жүргізу; өсімдіктер мен жануарлардан алынатын, саңырауқұлақ, бұтақ жемшөптерінің есебін жүргізу; аңшылық тіркелген, орман, дала, батпақ, тау алқаптарына бағалау және бағалау жүргізу, аңшылық алқаптарды есепке алу бойынша есеп жасау.

Орман өнімділігін арттыру

Модуль бойынша оқыту нәтижелері:

Орман құру процесін пайдалану және ағаш кесу мен орманды қалпына келтірудің әртүрлі түрлерін жобалау; орман тұқымдарының шығымдылығын болжау және егістік сапасын анықтау; тұтастай алғанда өсімдіктердің және олардың жекелеген органдарының құрылысына морфологиялық талдау жүргізу; орман өсімдіктерінің негізгі таксондарының жүйелі жағдайын анықтау; табиғат өмірінде және орман шаруашылығында төменгі өсімдіктердің түрлері мен рөлін анықтау; өсімдіктердің систематикасын, гүлді өсімдіктер тобын меңгеру; орман екпелері мен жекелеген ағаштардың биометриялық сипаттамаларын анықта

Орман шаруашылығын ағаш дайындау технологиясы және машиналары

Модуль бойынша оқыту нәтижелері:

Орман және ауыл шаруашылығында машиналарды, машина-трактор паркін және технологиялық процестерді пайдалану; агрегаттардың пайдалы әсер коэффициентін арттыру, күш қондырғыларын өндіру жолдарын пайдалану; ағаш кесуге арналған бөренелерді кесу теориясын пайдалану; шыбықтардың, бөренелердің нысандарын және олардың көлемін анықтау әдістерін қолдану; термиялық өңдеу процестері мен олардың технологияларын қолдану; МЕМСТ-қа сәйкес Орман тауарларын жіктеу мен стандарттауды қолдану: ағаш дайындау өндірісіндегі ресурс үнемдеу технологияларын айқындау.

Ормандарды зиянкестерден қорғау, ормандардағы санитарлық қауіпсіздік

Модуль бойынша оқыту нәтижелері:

Питомниктерде әр түрлі отырғызу материалдарын өсіру технологиялары мен тәсілдерін қолдану; орман экпелерді отырғызу материалын өсіру; ауыл шаруашылығы дақылдары зиянкестерінің зияндылығын анықтау; ормандардың орман патологиялық жай-күйі және себеп факторына жедел әсер ету туралы ақпаратты талдау; орман зиянкестерінің түрлік тиістілігін анықтау; зиянкестер мен аурулардан қорғаудың биологиялық, химиялық, физикалық, орман шаруашылығы әдістерін қолдану; фитопатологиялық зерттеулер жүргізу; қоныс аударатын аңдар мен құстардың ауруларын диагностикалау және кері қайтару және олардың орман шаруашылығы мен медицинадағы маңызы.

Көгалдандыру және Ұлттық ресурстарды қорғау

Модуль бойынша оқыту нәтижелері:

Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды басқару; жануарлар мен құстарды қорғау үшін, браконьерлікпен, қаңғыбас иттермен, зиянды аңдар мен құстармен күресте іс-шаралар жүргізу; Қазақстанның ұлттық табиғи парктері мен қорықтары қызметінің тиімділігін талдау; көгалдандыру объектілерінің жобаларын әзірлеу және ресімдеу; гүл, оранжереялық ағаштарды, бұталарды және сәндік өсімдіктерді өсіру бойынша іс-шаралар кешенін қолдану; ормандардың табиғи аумақтық кешендерін, ландшафтық зерттеу әдістерін пайдалану

Топырақ пен орман мониторингі

Модуль бойынша оқыту нәтижелері:

Топырақ құнарлылығының деңгейін, олардың орман дақылдары талаптарына сәйкестігін анықтау; жер мониторингі және топырақты бағалау әдістемесін, технологиясын пайдалану; Жер ресурстарын қорғау, басқару әдістерін меңгеру; Топырақ эрозиясы мен дефляциясының түрлерін анықтау; жердің мелиорациялық жай-күйін бақылау және жақсарту; суару жүйелерін пайдалану кезінде топырақтың тұздануына қарсы күрес жүргізу; ормандардың радиоэкологиялық жай-күйін бағалау; табиғи ортадағы ластаушы заттардың құрамына фондық мониторинг қолдану; желдің жылдамдығы мен бағытын, топырақтың, ауаның және өсімдіктің температурасын өлшеу.